»Waste art« kreativne radionice – oživimo otpad

Danas je opće prihvaćena činjenica da je otpad tvar ili predmet koji netko odbacuje, odnosno namjerava ili mora odbaciti. Nastaje kao posljedica svih naših aktivnosti, a neprimjereno postupanje s otpadom bitno ugrožava ljudsko zdravlje i ekosustave te predstavlja gubitak resursa poput sirovina i energije. Koliki će biti taj utjecaj, ovisi o količini i svojstvima otpada te načinu na koji se njime gospodari. Važno je znati da se otpad sastoji od čitavog niza korisnih sirovina koje imaju svoju ekonomsku, tradicijsku, emotivnu ili kulturnu vrijednost. Koristimo li mi te vrijednosti ili pribjegavamo najjednostavnijim rješenjima koja se sastoje najčešće od odbacivanja i odlaganja otpada?

U okviru radionica Waste art – oživimo otpad razvija se čitav niz novih prenamijenjenih proizvoda nastalih iz otpada.  Kroz likovni izričaj i dizajn uči se o važnosti reciklaže i ponovne upotrebe otpada, senzibilizira sudionike o važnosti bio zajednice i okoline, približava i usvaja pojam održivosti i kružne ekonomije.

Sadržaj radionice

  1. Predavanje o otpadu, važnosti recikliranja i kružnoj ekonomiji
  2. Predstavljanje predmeta koji su u tom trenutku otpad uz prigodan video prikaz o reciklaži ambalaže
  3. Oslikavanje i dizajniranje predmeta koji su zadani kroz rad
  4. Davanje funkcije novo nastalim predmetima

Vrijeme trajanja radionice: 3 sata

Termini radionica »Waste art«:
  • Zagreb: 18. 03. 2016., 17-20 h
  • Zagreb: 22. 04. 2016., 17-20 h
  • Zagreb: 20. 05. 2016., 17-20 h