Kvaliteta

Razvoj kulture kvalitete u visokom obrazovanju jedan je od ključnih pokazatelja neke institucije. Iako je pojam kulture kvalitete sveobuhvatan i sadrži opće prihvaćene obrasce ponašanja i poslovanja institucije često se vrlo teško dostiže. Najčešći razlozi su ne postojanje timskog rada na razini cijele institucije, različito tumačenje ovlasti i djelokruga rada, ne angažman uprave ili samo jednostavno nejasno definiranje ciljeva kvalitete i indikatora.

kvaliteta knjiga

Više u ovoj kategoriji: Sadržaj programa »