Teo Čolan, dr. vet. med.

Rođen 05. ožujka 1965. u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu i srednju školu upravno-pravnog smjera. 1993. diplomirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio kao komercijalist, terenski veterinar, voditelj veterinarske službe i direktor VS Dvor d.o.o. u kojoj je pokrenuo izgradnju tada prvog bioplinskog postrojenja u RH.

U upravi za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede RH radio na uspostavi sustava identifikacije i praćenja životinja u prometu. Kao specijalist u području veterinarstva sudjelovao u pregovorima o pristupanju RH u EU. Od 2009. zaposlen u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kao Pomoćnik direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada osmislio i proveo niz mjera kojima je sustav gospodarenja PKO financijski i operativno stabiliziran. Od 2012. Savjetnik Direktora za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kao predstavnik Fonda bio član više radnih skupina za izradu Zakonskih i podzakonskih propisa u području gospodarenja otpadom.

Sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i edukacijama iz područja veterinarstva, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Suradnik na nekoliko međunarodnih projekata a kao gost održao predavanja o gospodarenju otpadom na VVG i Tehničkom veleučilištu Zagreb. Autor je i koator nekoliko stručnih radova o gospodarenju otpadom. 2015. Položio ispit za Voditelj projekata financiranih iz EU fondova na Special Skills Academy Ltd., London,UK.

Sudionik Domovinskog rata, otac troje djece.